امام صادق علیه السلام فرمودند: شخصى که به زیارت قبر حضرت حسین بن على علیه السلام مـی رود، زمانى که از اهلش جدا شد با اولین گامى که برمی دارد تمام گناهانش آمرزیده می شود ...