واقعیت اربعین داره از روش پرده برداشته میشه و یه تقدیر تاریخیه که دست ما نیست. مانور اربعین در خودش تولی و تبری رو داره إنی سلمٌ ... و حربٌ ... توی دلش خوابیده.