روضه خوانی حاج مهدی رسولی درباره اربعین حسینی در اولین همایش ملی هیأت های فعال در عرصه اربعین (جامعه ایمانی مشعر)