مگه نامه ننوشت امام حسین به حبیب: من الغریب الی الحبیب ... بچه ها نامه رو ارباب نوشته: من الغریب مدینه الی البچه های هیئت، بیاید خیمه، بیاید اربعین.

پادکست سخنرانی سردار حاج حسین یکتا (من الغریب الی الحبیب)