آنچه در این جزوه می آید مراحل تشکیل و اعزام کاروان پیاده روی اربعین است که حاصل تجربه چندساله در اعزام کاروان پیاده روی اربعین است. تلاش شــده در این جزوه آنچه مختص به کاروان اربعین اســت بیان شود و موارد بدیهی ای که برای هر اردو و کاروانی باید رعایت شود در این نوشتار نیامده است.