اربعین یک میعادگاه با عظمت است ، اینجاست که می شود پیام هایی از حقیقت اسلام واز اسلام ناب را به جهان داد که در هیچ کجای دیگر چنین پیام هایی قابل انتقال نیست.