جزوه های راهبردی تعامل، ارتباط گیری و مکالمه ی سازنده به زبان عربی عراقی ، کاری از انجمن علمی-فرهنگی دانشجویان ایران و عراق - قرارگاه بیداری اسلامی سازمان بسیج دانشجویی ...

 

1- دانلود جلد اول (30 صفحه ی اول)

2- دانلود جلد دوم (30 صفحه ی دوم)