حجة الاسلام احمد رهدار ، حجة الاسلام حبیب الله بابایی ، آقای حسین کچوئیان ، آقای علیرضا شجاعی زند ، آقای حسن بلخاری و آقای محمد حسام مظاهری 

کاربست نظریه شور عقلانی در تحلیل اربعین (حجة الاسلام احمد رهدار)
دریافت فایل صوتی (25.2 مگابایت)
نظریه حب در انسجام امت (حجة الاسلام حبیب الله بابایی)
دریافت فایل صوتی (16 مگابایت)
اربعین جهانی دیگر (حسین کچوئیان)
دریافت فایل صوتی (52 مگابایت)
تأملی در موضوع شناسی جامعه شناسان ایرانی (علی رضا شجاعی زند)
دریافت فایل صوتی (22.8 مگابایت)
اربعین در عرفان اسلامی (حسن بلخاری)
دریافت فایل صوتی (48.3 مگابایت)
دانسته ها و ندانسته های اجتماعی اربعین (محسن حسام مظاهری)
دریافت فایل صوتی (28.7 مگابایت)