فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و خبری سال پنجم ـ شماره نوزدهم و بیستم ـ تابستان و پاییز 1 -

صاحب امتیاز : حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت

 

فهرست :

اسرار و معارف :

        اربعین؛ امتداد عاشورا/ احمد نبوی

        اهمیت و فلسفه زیارت مرقد حسینی/جعفر الهادی

        نقش اربعین در احیاء و گسترش نهضت امام حسین/سیدمحمدرضا حسینی جلالی

        فضیلت پیاده روی برای زیارت معصومین/ سیدعادل علوی

        همایش جهانی اربعین / محمد السند، ترجمه محمدعلی خوشنویس

        جایگاه زیارت اربعین در متون حدیثی و فقهی/ امین شیرازی

        اربعین در فرهنگ اسلامی/ سیدرضا تقوی دامغانی

        مضامین زیارت اربعین/جواد محدثی

        وداع زیارت اربعین /محمد اصغری نژاد

        آداب و رسوم عزاداری اربعین در عراق امروز/ فرج الحطاب، ترجمه محمدمهدی رضایی

        پیاده روی اربعین حسینی در سیره و سخن بزرگان/ عبدالرحیم اباذری

        اربعین حسینی در آثار و انظار علما / غالمرضا گلی زواره/...

        اربعینیات/ ج.ابویاسر

 

فقه زیارت :

       فقه پیاده روی/ حبیب اهلل عبدالواحد الساعدی، ترجمه محمود مهدی پور

 

تاریخ و رجال :

      زمان ورود کاروان حسینی به کربلا/ محمدامین پورامینی

      جابر بن عبداهلل انصاری / حسین واثقی

      عطیه دومین زائر اربعین/ محمود اقدم

      اربعین های خونین/محمدرضا زارع خورمیزی

      آسیب شناسی وقایع اربعین 1348 قمری/ کاشف الغطاء، ترجمه محمدمهدی کرمانی

      انتفاضه اربعین1397 قمری /رعد الموسوی، ترجمه ج.سنا