روایت اشک و لبخند در جاذبه ی حسینی .

شروع جاذبه ی مغناطس حسینی در روز اربعین است .