سال ها بـود که درباره مراسم با صفای پیاده روى زیـارت اربعین چیزهایى از دوستان و بزرگان و توفیق یافتگان آن مى شنیدم و همیشه شوق داشتم که این توفیق شامل حال من نیز بشود، تا این که ...