نویسنده : عبدالله مستحسن

این اثر موضوع عاشورا را از ابعاد و زوایای تاریخی، اعتقادی و عرفانی مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است.

نگارنده در آغاز راجع به اهداف قیام عاشورا و وجوه و جنبه‌های اجتماعی و سیاسی بحث کرده و نیز به بعد عاطفی و احساسی و هدایتی و تربیتی این واقعه مهم تاریخی اشاره می‌کند. وی سپس با طرح پرسش امام کسیت؟ و اینکه امامت چه خصوصیات و مشخصاتی دارد؟ رشته سخن را ادامه داده و از امامت با عنوان عهد خدایی یاد کرده و از دو صفت صبر و یقین به منزله خصلت مهم امام نام می‌برد. حسین و ارث ابراهیم موضوع فصل دیگری است که نویسنده بدان پرداخته و در فصول بعد ذهن خوانندگان را به شرح و بررسی عبارات و جمله‌های زیارات عاشورا و نیز زیارت اربعین و تفاوت‌های این دو زیارت با یکدیگر معطوف می‌دارد .