ما میتوانیم دنیا را با آرامش و امنیت، با نشان دادن یک اجتماع بسیار بزرگ متحد، مبهوت آرمان سیدالشهدا علیه السلام بکنیم.

مصاحبه با استاد مهدی نیلی پور (تاریخ: چهارشنبه 28 آبان 94)