رساترین فریاد توحید «لا اله الا الله»، نفی غیر و سپس، اثبات واحد است! پیش از اثبات «الله»، باید «اله » را نفی کرد و طومار خدایان را پیچید. از تبری است که به تولی می رسیم. بر این اساس، در اسلام، تبری که یکی از فروع اجرایی طریقۀ الله است، جایگاهی عملی و بدون قید زمان می یابد.

نسخه فارسی

نسخه عربی