شامل نکاتی پیرامون شرایط سیاسی و مذهبی عراق ، راهکارها و راهبردهای موثر در این شرایط ، آمادگی و تجهیزات لازم قبل از سفر و خاطرات آقای محمود علی احمدی