تازه مسلمانی که در اروپا برای جوانان مسیحی به روایتگری اربعین می پردازد ...