آقایان: رهدار، بابایی، کچوئیان، شجاعی زند، بلخاری، مظاهری