من لی غیرک ... من که ندارم کسی رو به غیرت، آرزومه با دعاهای خیرت، پا بذارم جای پای زهیرت ...