مستند «رستاخیز به روایت مرتضی آوینی» با موضوع اربعین برگرفته از کتاب فتح خون شهید اهل قلم سید مرتضی آوینی